خاموشی را در واژه ها می ریزد


و دل تنگی ها را در "رنگ" ها فریاد می زند


گرچه " نی" حوصله اش سر رفته


و ز" شهنائی" کسی حرفی نوی را نشنید


گرچه " آواز" فرو خُفت و به "سازی" نرسید؛


ولی او ساکت نیست...


در دو چشمش دو دنیای صفا


و گُلِ لبخندش:


عطرِ خوشبوی رفاقت دارد...

 


ن.سنگر

 

 

+ نوشته شده توسط نور سنگر در جمعه دهم مهر ۱۳۹۴ و ساعت 19:26 |

ســرودِ عاشقـی در نــــای چنگیز
تفنـــــگِ ارتجـــاع از جنـــگ لبریــز

 

نـگاه کُن خـاکِ پـــاکِ میهن ات را
تبــاه کـــردند ز پامیــر تا بـه گردیـز

 

فنـــا گشتــــه زمیـــنِ فـــاریابــی
بخون غرق است هریوا تا به جلریز

 

به هــر کُــنجِ وطن دزدان لمیــــده
نه سنگ ماندند نه آبی را به کاریز

 

مکُــن آینـــده ات بازیچـــــه ی غیر
چو رستم با شغـــاد مردانه بستیز

 

جهالت مِشکند هــــر "سنگر" تـــو
خـــد را هموطـــن! برخیـــز برخیــز!

 
 
عکس ‏نور سنگر‏
 
+ نوشته شده توسط نور سنگر در جمعه دهم مهر ۱۳۹۴ و ساعت 19:17 |

دیشب آمــــد بخــــواب دلبرکِ ابـــرو کمان

بغلش باز نمود عشوه کنــان قهقـــه زنان

گفت خرمـــای لب ام "عیــــدی" تو آوردم

بیا افــــطار بکُــــن روزه ی ماه ی رمضــان

ن.سنگر

 
عکس ‏نور سنگر‏
+ نوشته شده توسط نور سنگر در جمعه دهم مهر ۱۳۹۴ و ساعت 19:16 |

و من حماسه ی یک عشق را دیدم،

به چشمانت که دریا بود،

و در هفت آسمان جاری:

ترا در سوره ی "یوسف"،

زلیخای خودش میدید...

ترا در قصه ی صحرا،

به چشمِ قیسِ مجنونی،

خجسته "لیلی" ی میخواند،

ترا "شیرین" صدا میزد؛

به تلخی کوه کنی از شوق،

ترا یک ظلمتِ یلدا،

سحر در نیمه شب میخواند

پگاه ی از شگفتن ها،

دو باره زاد روزِ میله ی خورشید؛

دو باره زنده گشتن،

زنده ماندن،

زنده رفتن...،

تا طلوعِ عشق!

بیا ای باورِ فردا...

نویدی تازه ی آور !
 

 
عکس ‏نور سنگر‏
 
+ نوشته شده توسط نور سنگر در جمعه دهم مهر ۱۳۹۴ و ساعت 19:14 |

روز در انتظــــارِ خورشیــد است
ظلـمت شـب ره ی سفـر بدهد

 

دور کُن فتنه های خـود خواهی
نگــــــذار تخمــــه ی خطر بدهد

 

هر گنــــاهی که میکنـد پــدری
پاسخــــش نــوه و پســر بدهد

 

مِشکنــد شــاخ و بــــرگِ آزادی
تیشـه بر دست گـــر پدر بدهد

 

هـــر گُلی بشکُفــد ز بـاغِ وفــا
عشق را جلـــوه ی دگــر بدهد

 

می رسد مـوج ، مــوج ِقنـــاری 
بــــوی عطـــری اگــر خبر بدهد

 

"سنگر"امروز اگر ز دست دهی
مکتـــبِ عـاشقــــان ضرر بدهد

 

 
عکس ‏نور سنگر‏
 
+ نوشته شده توسط نور سنگر در جمعه دهم مهر ۱۳۹۴ و ساعت 19:13 |

اسیرِ دامِ شیــطان است، جلریز
یتیــمِ روی میـــدان است، جلریز

 

ز نامــردی"عین" و "غین" خائین
غریــقِ خونِ مردان است، جلریز

 

قســــاوت سر زد از تیــغِ قبیلـــه
به زیــرِ پـــای نـادان است، جلریز

 

جنــونِ کهنـــه ی تــازی پـرستان
دوامِ خشـــمِ دزدان است، جلریز

 

ز آمریکا و انگلیس و ز "مــوساد"
پیامی بهـرِ گُــــردان است، جلریز

 

خراسان اشک باران است ز اندوه
بزنــگاه ی جـــلادان است، جلریز

 

بخــوان ای مدعی این نکته از بر
به ما درسِ غـداران است، جلریز

 

مکن باور که تو"سنگر" شکستی
زمیــنِ "سر بداران" است، جلریز

 
 
عکس ‏نور سنگر‏
عکس ‏نور سنگر‏
 
+ نوشته شده توسط نور سنگر در جمعه دهم مهر ۱۳۹۴ و ساعت 19:11 |

 

 

باغ را چشمانِ شعرِ تو تفسیر می کند!

 

ای آیه های طهارت عشق

 

بگذار شگفتن ها...

 

ترانه شود.

 

بگذار نسیم پگاهی:

 

عطر ترا به غنچه ها تقسیم کنند

 

بگذار قناری ها:

 

فقط نام ترا زمزمه کنند...

 

بگذار همای سعادت :

 

بالی بسوی ویرانه ها بگشاید...

 

ای سرودِ سبزِ باغِ امید!

 

ای فرهیخته شاعرِ انسانِ زمان!

 

 
عکس ‏نور سنگر‏
 
 
 
+ نوشته شده توسط نور سنگر در جمعه دهم مهر ۱۳۹۴ و ساعت 19:8 |

به بزمِ بـــاده کشان ساقــــی و پیاله منم
شـــــرابِ کهنه ی تلـــخِ هـــزار ساله منم

 

به هر کتــاب و به هر دیــن و هر نمادِ خدا
حـــروف و جملــــه و مضمونِ آن مقاله منم

 

زمین به عرش رسید عـرش بپای من اُفتاد
میـــانِ هــــر یـــکِ آن صاحــــبِ قباله منم

 

حروفِ نامِ من است ضربِ دوِ بنـــامِ خـــدا
خـــطِ تکامـــلِ هـــر جستجـــو سلاله منم

 

بنـــــــای "سنگــــر" عشقــم نشانِ آزادی
شگفته در حسِ گل هــای سرخِ لاله منم

 

 
عکس ‏نور سنگر‏
+ نوشته شده توسط نور سنگر در جمعه دهم مهر ۱۳۹۴ و ساعت 19:5 |

واژه ی "خالی" را؛

 

زیرِ آیینه ی "اتلس" بردم...

 

نه، به دهلیزِ "عمید"،

 

نه، به "غیاث الغات"،

 

نه، به پسکوچه ی "دهخدا"...یافتمش

 

آری!

 

آری!

 

آری!

 

واژه ی "خالی" منم

 
 
عکس ‏نور سنگر‏
+ نوشته شده توسط نور سنگر در جمعه دهم مهر ۱۳۹۴ و ساعت 19:2 |

تو در زمینِ دار ها،

تو در میانِ شبح های شب پرست،

تو در سیاهیی قرون،

تو در دیارِ فتنه های ارتجاع،

تو در دماغِ تازیان،

تو در سکوتِ یک هزار و چار صد خزان،

چرا سخن ز "حق" زدی؟

چرا صدای "عارفان"،

بگوشِ آسمان قلم زدی؟

چرا ز "حلقه" های اتصال؛

به مغزِ "انفصال" رقم زدی؟

تو انجماد "عقل" را،

در انقباض و انبساط "رافضی"...

بگو صلابت بلوغِ عصرِ ما؛

چرا چنین بهم زدی؟

چرا چنین بهم زدی؟

 
عکس ‏نور سنگر‏
 
+ نوشته شده توسط نور سنگر در جمعه دهم مهر ۱۳۹۴ و ساعت 19:0 |


Powered By
BLOGFA.COM


http://www.youtube.com/watch?v=PHVcVGtFcbo